Adatkezelési Tájékoztató

A Nemzeti Közművek Társaságcsoport 1. számú melléklet szerinti tagvállalatai, mint Munkáltatók, illetve Adatkezelők (a továbbiakban: Munkáltatók vagy Adatkezelők)

 1. a Munkáltatókkal munkaviszonyt létesíteni szándékozó természetes személyek (a továbbiakban: jelentkező),
 2. a Munkáltatókkal munkaviszonyban álló természetes személyek (a továbbiakban: munkavállaló), valamint
 3. a Munkáltatóknál munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján munkát végző természetes személyek (a továbbiakban: kölcsönzött munkavállaló)

személyes adatainak kezeléséről az alábbi adatkezelési tájékoztatást adják a jelentkezők, a munkavállalók és a kölcsönzött munkavállalók (a jelen Tájékoztató alkalmazásában – amennyiben a Tájékoztató a jelentkezőt és a kölcsönzött munkavállalót külön nem nevesíti - a továbbiakban együtt: Munkavállaló) részére.

Bevezetés

Amikor Ön a munkaviszony létesítése céljából felveszi kapcsolatot az Adatkezelők valamelyikével, illetve megbízottjával, majd később, amikor – kiválasztása esetén - munkaszerződést köt a Munkáltatók valamelyikével, ennek során egyes személyes adatait átadja részünkre, illetve (jelentkező esetében) megbízottunk részére.

Adatkezelésünk kizárólag az Ön önkéntesen átadott adatain és a lenti jogszabályi felhatalmazás alapján átadott személyes adatain történik az alábbiakban részletesen kifejtettek szerint.

A kölcsönzött munkavállalók személyes adatait az őt részünkre munkaerő-kölcsönzés keretében munkavégzésre ideiglenesen átengedő munkáltatója (kölcsönbeadó) adja át az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint.

A Munkáltatók, mint Adatkezelők elsődleges feladata, hogy meghatározzák az általuk kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsák az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozzák a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, valamint biztosítsa a törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelmet.

A jelen Tájékoztató elkészítésekor alapvetően

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR)
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása (a továbbiakban Ajánlás) az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

kerültek figyelembe vételre.

1.) A Munkáltatók személyes adatkezelésének jogalapja

Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. (Mt. 10. § (1) bek., Mt-n alapuló kötelező adatkezelés.)

 1. Jelentkezők esetében (toborzás, HR adatbázis építés, önéletrajz és egyéb jelentkezői személyes adatok megküldése az Adatkezelők vagy megbízottjuk részére) az adatkezelés minden esetben az érintettnek az általa az Adatkezelők vagy megbízottjuk részére önkéntesen átadott személyes adatai Adatkezelők vagy megbízottjuk általi kezeléséhez történő hozzájárulásán alapul az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése a.) pontjának megfelelően. Amennyiben a jelentkező a Nemzeti Közművek karrierportálján keresztül kölcsönzött munkavállalóként betölthető pozícióra pályázik, úgy a jelentkező adatait az Adatkezelők a munkaerő kölcsönzési tevékenységet ellátó partnereinek (HSA Kft. Pannon-Work Zrt. részére) továbbítja.
 2. Munkavállalók esetében a munkaviszony létesítése, fenntartása (bérszámfejtés, szabadságolás, nyilvántartások vezetése, stb.), a munkaszerződés teljesítése és megszűnése szempontjából lényeges, az érintett által törvény rendelkezése alapján, törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a Munkáltatók részére kötelezően átadott személyes adatokat a Munkáltatók az Mt. 10. § (1) bekezdésének törvényi felhatalmazása alapján kezelik az Adatkezelőre vonatkozó jogi, jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c.) pontjának megfelelően.
 3. Egyéb esetekben (pl. belső ellenőrzés lefolytatása, vállalatcsoport irányítás, SLA szerződések teljesítése, stb.) – amennyiben az előző bekezdések szerinti adatkezelési jogalapok nem állnak fenn - az adatkezelés a Munkáltatók jogos érdekei érvényesítéshez szükséges, így az adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése f.) pontjának rendelkezésén alapul.
 4. Kölcsönzött munkavállaló esetében az adatkezelés jogalapjára az Mt. alábbi speciális rendelkezései az irányadók.

A munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a Munkáltatónak, mint kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, akivel szemben a kikölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a Munkáltató, mint kölcsönvevő megosztva gyakorolja (Mt. 214. § (1) bek.)

A személyes adatkezelés jogalapja ebben az esetben a kölcsönzött munkavállaló által a kölcsönbeadó munkáltató részére adott hozzájárulás (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése a.) pontja), valamint az Mt. alábbi rendelkezéseire is figyelemmel jogi, jogszabályi kötelezettségek teljesítése az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c.) pontjának megfelelően.

A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti megállapodás tartalmazza a kölcsönzés lényeges feltételeit, a munkáltatói jogkör gyakorlása megosztását. (Mt. 217. § (1) bek.) A munkaerő-kölcsönzési megállapodás részeként, annak teljesítése érdekében a kölcsönbeadó átadja a Munkáltató, mint kölcsönvevő részére a megállapodás alapján kölcsönzött munkavállaló jelen Tájékoztató 3. pontjában részletesen meghatározott személyes adatait.

Az egyenlő bánásmód törvényi kötelezettségének (Mt. 219. §) biztosítása érdekében a kölcsönbeadó - a kölcsönzött munkavállaló előzetes hozzájárulásával - köteles a kölcsönvevő Munkáltatót tájékoztatni különösen a kölcsönzött Munkavállaló szakképzettségéről és szakmai tapasztalatairól.

Az Mt. alapján a kölcsönbeadó a kölcsönvevő kérésére köteles továbbá legkésőbb a kölcsönzött munkavállaló munkába állásáig az adózás rendjét megállapító jogszabály szerint a munkáltató és a kifizető által foglalkoztatott személy adataira vonatkozó, a biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentés másolatát átadni.

A Munkáltató, mint kölcsönvevő az Mt. alapján köteles legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér kifizetéséhez, valamint a munkaviszonnyal összefüggő, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A kölcsönvevő az utolsó munkában töltött napot követő három munkanapon belül köteles a szükséges adatokat a kölcsönbeadóval közölni, ha a munkaviszony a hónap közben szűnik meg. (Mt. 217. § (4) bek. a.) pontja és (5) bekezdése)

2.) A Munkáltató adatkezelésének célja

 1. Jelentkező esetében az adatkezelés célja az érintettnek az adott Adatkezelővel történő munkaviszony létesítésére irányuló kiválasztásához szükséges belső humánpolitikai eljárás adott Adatkezelő vagy megbízottja általi lefolytatása, adott jelentkezés meghiúsulása esetén az Adatkezelők jelentkezői adatbankjában történő nyilvántartás, a későbbiekben a jelentkező szakmai tapasztalatainak, végzettségének megfelelő állásajánlat esetleges megküldése a jelentkező részére.
 2. A munkavállaló esetében az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása, a munkaviszonyból következő törvényes és/vagy szerződéses munkáltatói kötelezettségek (különösen pl. munkabérfizetés, VBKJ folyósítása, törvényes adók- és járulékok levonása, szabadság kiadása, stb.) teljesítése és törvényes és/vagy szerződéses munkáltatói jogok gyakorlása, a Munkáltató projektjei kapcsán a humán erőforrás szükségletek tervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzési, biztonsági tevékenység ellátása, továbbá a munkaviszony megszüntetése, továbbá törvényen alapuló adatszolgáltatás (pl. nyugdíjfolyósító szerv részére).
  A Munkavállaló személyes adatait a Munkáltató statisztikai célra felhasználhatja és statisztikai célú felhasználásra – a munkavállaló hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatja.
 3. Kölcsönzött munkavállaló esetében az adatkezelés célja kölcsönbeadó és az adott Adatkezelő, mint kölcsönvevő közötti munkaerő-kölcsönzési szerződésben foglaltak teljesítése és az Mt. munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó előírásainak teljesítése.

  Az adózás rendjéről szóló törvényben előírtak szerint a kölcsönvevő az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás
  a) megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét –, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját,
  b) befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját.

3.) Az Adatkezelők / Munkáltatók által kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelők/Munkáltatók által kezelt személyes adatok körébe tartozik minden olyan személyes adat, amelyet az Adatkezelőknek/Munkáltatóknak a kiválasztási tevékenységéhez, a munkaviszony létrejöttének előkészítéséhez, annak létrejötte, fenntartása és megszűnése során vagy megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott időtartamig kezelnie kell (pl. a munkaszerződésbe foglalt személyes adatok, béradatok, munkaköri leírás, adóbevallás, TB iratok, stb. adatai).

A Munkavállalótól, illetve az álláshirdetésre történő jelentkezés során (álláshirdetésben, állásinterjún, stb.) a jelentkezőtől családi állapotra, lakásviszonyokra, a szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetőleg a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adat az adatkezelés céljának hiányában nem igényelhető.

Az egészségi állapotra, krónikus betegségre, dohányzásra, kóros szenvedélyre vonatkozó adatok különleges személyes adatoknak minősülnek, így ezekre vonatkozó adatszolgáltatás, adatkezelés csak az érintett írásbeli hozzájárulásán vagy törvényi rendelkezésen alapulhat.

A Munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 1. Jelentkező esetében: a munkaviszony létesítését megelőzően a jelentkező adott Adatkezelő általi kiválasztásához és (kiválasztása esetén) a munkaviszony létesítéséhez szükséges személyes adatait adja meg az adott Adatkezelő vagy megbízottja számára.
  Ezen személyes adatok köre különösen: személyazonosító adatok, végzettséget, képzettséget igazoló adatok, bérigény, fénykép.
  Ezeken túl minden olyan személyes adat melyeket a jelentkező az álláshirdetésre/pályázatra történő jelentkezése során az adott Adatkezelő vagy megbízottja részére benyújtott dokumentumokban (jelentkezés, önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, stb.) önkéntesen megadott.
 2. Amennyiben a toborzási folyamat részét képezi képesség teszt és/vagy személyiség-kérdőív kitöltése, a pályázó hozzájárulása alapján a Munkáltató és a Munkáltatóval szerződésben álló szolgáltatók (SHL Hungary Kft., Profiles International Hungary Kft.) a teszt kitöltéséhez szükséges adatokat (név, e-mail cím) valamint a tesztek eredményeit kezelik.
 3. A munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, a munkaviszonyból fakadó törvényi és szerződéses jogok gyakorlásához és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait adja meg a Munkáltató számára.

  Ezen személyes adatok köre különösen:

  Név
  Születési név
  Születési hely
  Születési idő
  Anyja születési neve
  Lakóhely
  Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől)
  Adóazonosító jel
  Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)
  Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén)
  Személyi igazolvány száma
  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma
  Folyószámla száma
  Végzettséget igazoló okmány másolati példánya
  Munkakör
  Munkaidő
  Munkarend
  Szakképzettségre vonatkozó adatok
  Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok 
  Betegállományára, szabadságra vonatkozó adatok
  16 év alatti gyermekek neve, születési helye és ideje (ha a munkavállaló gyermek után járó szabadságot kíván igénybe venni)
  Fénykép (csak hozzájárulás alapján)
 4. Kölcsönzött munkavállaló esetében a kölcsönbeadó, illetve az adott Adatkezelő, mint kölcsönvevő a munkavállalónak a munkaerő-kölcsönzési szerződésben foglaltak teljesítéséhez és az Mt. munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó előírásainak teljesítéséhez szükséges személyes adatait adja meg a másik fél számára.

  Ezen személyes adatok köre különösen:

  Név
  Születési név, 
  Születési hely
  Születési idő
  Anyja születési neve 
  Munkakör
  Munkaidő 
  Munkarend 
  Adóazonosító jel
  Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)
  Szakképzettségre vonatkozó adatok
  Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok 
  Betegállományára, szabadságára vonatkozó adatok

4.) Az adatkezelés időtartama, határideje

 1. Jelentkező esetében az adott Adatkezelő a munkaviszony létrejötte meghiúsulásának időpontjáig, illetve a jelentkező külön hozzájárulása esetén az alábbiak szerinti időpontig kezeli a jelentkező átadott személyes adatait.

  Amennyiben a jelentkező az adott Adatkezelő által nem kerül kiválasztásra, az adott Adatkezelő nem kíván a jelentkezővel munkaviszonyt létesíteni, abban az esetben a jelentkező a jelen előzetes tájékoztatás ismeretében önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy az álláshirdetésre/pályázatra történő jelentkezése során benyújtott dokumentumokban (jelentkezés, önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, stb.) megadott személyes adatait a jelentkezése meghiúsulása ellenére az adott Adatkezelő vagy megbízottja jelentkezői adatbankjában történő nyilvántartás, a későbbiek a jelentkező szakmai tapasztalatainak, végzettségének megfelelő állásajánlat jelentkező részére történő esetleges megküldése céljából a vonatkozó jogszabályok szerint a jelentkező hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapig kezelje.

  Ilyen hozzájárulás hiányában, illetve a fenti hozzájáruló nyilatkozat visszavonása vagy a 12 (tizenkettő) hónapos időtartam lejárta esetén a jelentkező által megadott személyes adatok teljes körűen haladéktalanul törlésre kerülnek.

 2. Munkavállaló esetében a Munkáltatók a személyes adatokat a fentiek szerinti célokból a munkaviszony fennállásának időtartama alatt, a munkaviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt időtartamig (amely alatt a Munkáltató a munkavállalóval fennállt munkaviszonyra vonatkozó adatokat köteles megőrizni) kezelhetik, így különösen

  ◦ az alábbiakban nem említett személyes adatokat, illetve az azokat tartalmazó iratokat főszabály szerint a munkaviszony megszűnését követő három évig, mint a munkajogi elévülési idő időtartamáig (Mt. 286. § (1)-(2) bek.)

  A Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) nyolc évig (Számviteli törvény 169. § (1)-(3) bek.)

  az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) meghatározott személyes adatokat, így az adott Munkáltató (kifizető) által megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig (Art. 78. § (3)-(4) bek.)

  ◦ a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok, esetében a munkaviszony megszűnésének évét követő 6. naptári év utolsó napjáig, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

  Azon maradandó értékű iratokat, illetve az azokban szereplő személyes adatokat, amelyek állampolgári jogok (pl. a nyugellátáshoz való jog) érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek (pl. a szolgálati idő megállapításához munkaszerződés, stb.) a Munkáltatók határidő nélkül megőrzik, azzal, hogy a személyes adatok megőrzésének szükségességét a Munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő 75 év elteltével felül kell vizsgálni. (A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 3. § j) pontja, 4. §-a)
 3. Kölcsönzött munkavállaló esetében az adott Munkáltató vagy megbízottja a személyes adatokat a fentiek szerinti célokból a munkaerő-kölcsönzési szerződés fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően 5 évig kezeli.

5.) Az Adatkezelőknél/Munkáltatóknál a Munkavállalók adatainak kezelésre jogosult személyek

Az Adatkezelők/Munkáltatók által megvalósított jelen Tájékoztató szerinti személyes adatkezelés során a Munkavállalók személyes adatait az adott Munkáltató Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy(ek), továbbá a Munkáltatók HR szervezetének munkatársai teljes körűen megismerhetik.

A Munkáltatók projektjei kapcsán a humán erőforrás szükségletek tervezése, nyilvántartása céljából a Munkáltatók Projekt szervezetének munkatársai a Munkavállalók ehhez szükséges és elégséges személyes adatait ismerhetik meg.

Adott Munkavállalót érintő belső ellenőrzési-, illetve biztonsági tevékenység ellátása céljából a csoportszintű Belső Ellenőrzési szervezet munkatársai, illetve a Biztonsági szervezet munkatársai az adott Munkavállalónak a belső ellenőrzési-, illetve biztonsági tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges, illetve a tevékenység során szükségszerűen tudomásukra jutó személyes adatait ismerhetik meg.

Adott Munkavállaló által/ellen indított bármilyen jogi érintettségű eljárás esetén a Munkavállaló személyes adatait a Munkáltatók Jogi szervezetének munkatársai is megismerhetik.

6.) Adatbiztonság

Az Adatkezelők kötelesek a Munkavállalókat tájékoztatni személyes adataik kezeléséről. Az adott Munkáltató a Munkavállalóira vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a Munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

Az Adatkezelők mindent megtesznek az általuk kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülése, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. E tevékenységük körében az Adatkezelők többek között gondoskodnak az adatok

 • Mentéséről: A hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt személyes adatok elvesztésének elkerülése rendszeres mentéssel biztosítható.
 • Tűzvédelmi megóvásáról: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
 • Vírusvédelméről: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.
 • Hozzáférés-védelméről: Az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehet hozzáférni.
 • Hálózati védelméről: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

Az Adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelők biztosítják

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A munkavállalók személyes adatainak védelmét és biztonságát a Nemzeti Közművek társaságcsoport Csoportszintű adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata is garantálja.

7.) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett Munkavállaló kérheti

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során),
 • adataihoz történő hozzáférését (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását, továbbá
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

Az adott Adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást.

Amennyiben az adott Munkáltató, illetve (jelentkező esetében) megbízottja által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti a Munkáltató HR szervezetének adott ügyben illetékes munkatársánál, a Munkáltatók adatvédelmi tisztviselőjénél, illetve – ha az adott Munkáltatónál van – belső adatvédelmi felelősénél.

A Munkáltatók adatvédelmi tisztviselőjét és elérhetőségét a jelen Tájékoztató 2. számú melléklete, belső adatvédelmi felelősei nevét és elérhetőségét a jelen Tájékoztató 3. számú melléklet tartalmazza.

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 1 391 1400, Telefax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben az érintett Munkavállaló a Munkáltatójának, mint Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett Munkavállaló személyiségi jogainak megsértése esetén a Munkáltatója, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett Munkáltató az érintett Munkavállaló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintett Munkáltató nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.) Az Adatkezelők/Munkáltatók által alkalmazott munkavállalói adatkezelési tájékoztatók viszonya

Az adott Munkáltató székhelyén, telephelyein/fióktelepein, ügyfélszolgálati irodáiban üzemelő munkahelyi biztonsági kamerarendszer, elektronikus beléptető rendszer és távfelügyeletbe integrált behatolás jelző rendszerek (távfelügyeleti rendszer) alkalmazásának szabályairól a Munkáltatók külön dokumentumban adnak részletes tájékoztatást a Munkavállalók részére.

Az ezen speciális adatkezelésről szóló kiegészítő Tájékoztató a jelen általános Tájékoztató mellékletét képezi, így annak elválaszthatatlan részének minősül. Az ezen speciális adatkezelésről szóló Tájékoztatóban nem, vagy nem teljes körűen ismertetett kérdésekre a jelen általános Tájékoztatóban közöltek az irányadóak.

Nemzeti Közművek Társaságcsoport Tagvállalatai

Záradék

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, tudomásul vettem.

1. számú melléklet

A Nemzeti Közművek Társaságcsoport tagjai (Munkáltatók/Adatkezelők)

Cég névCégjegyzék számSzékhelyAdószámStatisztikai számjel
1. NKM Nemzeti Közművek Zrt. 01-10-048351 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 25147784-2-41 25147784-6420-114-01
2. NKM Áramszolgáltató Zrt. 06-10-000056 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 10734441-2-06 10734441-3514-114-06
3. NKM Áramhálózati Kft. 06-09-010805 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66. 13792679-2-06 13792679-3513-113-06
4. NKM Földgázszolgáltató Zrt. 01-10-042416 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 10897830-2-44 10897830-3523-114-01
5. NKM Földgázhálózati Kft. 01-09-878954 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 13899893-2-44 13899893-3522-113-01
6. NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 06-10-000470 6724 Szeged, Pulcz utca 44. 13937856-2-06 13937856-3522-114-06
7. NKM Optimum Zrt. 01-10-048700 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28 25442869-2-41 25442869-6420-114-01
8. Kecskeméti Termostar Kft. 03-09-104005 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. 11374954-2-03 11374954-3530-113-03
9. NKM Plusz Zrt. 01-10-048193 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28 25016916-2-41 25016916-8299-114-01
10. NKM Mobilitás Kft. 01-09-965868 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20 23443486-2-42 23443486-7112-113-01
11. Kapos CNG Kft. 01-09-272105 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 25385191-2-42 25385191-4730-113-01
12. Flogiston Kft. 11-10-001477 2800 Tatabánya, Szende Lajos utca 1. B. lház. földszint 1. 11189057-2-11 11189057-6820-114-11
13. Gerecsegáz Zrt. 11-10-001477 2800 Tatabánya, Szende Lajos utca 1. B. lház. földszint 1. 11189057-2-11 11189057-6820-114-11
14. NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 01-09-324580 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 26332392-2-42 26332392-7490-113-01.

2. számú melléklet

A Munkáltatók adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége

Név: dr. Józan Flóra Krisztina

E-mail cím: jozan.flora@nkm.energy

Postacím: NKM Nemzeti Közművek Zrt. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

3. számú melléklet

Az alábbi Munkáltatók belső adatvédelmi felelőseinek neve, elérhetősége

 • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Adatkezelőnél:
  dr. Arató Dezső (arato.dezso@nkm.energy)
 • Az NKM Földgázhálózati Kft. Adatkezelőnél:
  Dancsó István (dancso.istvan@nkm.energy)
 • Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Adatkezelőnél:
  Dancsó István (dancso.istvan@nkm.energy).
 • Az NKM Áramszolgáltató Zrt. Adatkezelőnél:
  dr. Arató Dezső (arato.dezso@nkm.energy
 • Az NKM Áramhálózati Kft. Adatkezelőnél:
  Dancsó István (dancso.istvan@nkm.energy)
 • Az NKM Plusz Zrt. Adatkezelőnél:
  dr. Tóth Tekla (toth.tekla@nkm.energy).
 • Az NKM Optimum Zrt. Adatkezelőnél:
  dr. Tóth Tekla (toth.tekla@nkm.energy).
 • Az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. Adatkezelőnél:
  dr. Tóth Tekla (toth.tekla@nkm.energy).
 • Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Adatkezelőnél: dr.
  Tóth Tekla (toth.tekla@nkm.energy).